"Стартапы и Технологическое Предпринимательство"

Курс позволяет студентам пройти весь путь от Идеи(MCI) до Продукта(MVP) и технобизнеса, тем самым генерируя стабильный поток стартапов в Акселераторы и на Рынок.  Всем желающим предлагается курс 'Как запустить свой Стартап, от Идеи до выхода на рынок'. Во время обучения каждый сооснователь участвует в создании стартапа. Курс предназначен для того, чтобы помочь студентам развить IT-компетенции, командную работу и Бизнес-навыки. Программа обучения охватывает весь процесс создания стартапа, начиная с поиска и валидации Идеи, заканчивая выходом продукта на рынок. Результатом этого курса является подготовка работающего MVP, попадание на Программу Акселерации, в Преакселератор или самостоятельное существование на Рынке.

«Стартаптар және технологиялық кәсіпкерлік»

Бұл пәні әр түрлі идеяларға толы студенттерге ең бәсекеге қабілеттісін таңдауға және сонымен қатар MCI-ден MVP-ге дейінгі аралықты өтуге үлкен мүмкіндік береді. «Өз стартапынды қалай бастау қажет» курсын оқу кезінде әр студент стартаппен айналысады. Тыңдаушылар топтарға жиналып, командалармен жобалар жасайды. Курс ең алдымен студенттерге IT-құзыреттіліктерін, командалық жұмысты және бизнес дағдыларын дамытуға көмектесуге арналған. Оқу бағдарламасы идеяларды іздеуден және өнімді нарыққа шығарумен аяқталатын стартаптың бүкіл процесін қамтиды. Бұл курстың нәтижесі - нақты MVP дайындау, оны іске қосу және акселерация бағдарламасына өту мен оны бастау, преакселаторға өту немесе нарықта дербес өмір сүру болып табылады.

"Startups & Technological Entrepreneurship"

Virtual Business-Incubator allows every student to pass through the entire way from MCI to MVP, thus generating a constant flow of startups into Accelerator. Full framework «How to launch your own StartUp, from Idea to the Product on the Market» is offered for everyone. During the course, every co-founder participates in the creation of Startup. Students gather in groups and make projects in teams. The course is designed to help the students to develop their IT competence, Business skills and Teamwork. The training program covers the whole process of creating StartUp, starting from finding and validating the Idea to bringing the product to the market. The result of this course is the preparation of a real working MVP, its launch by students and becoming the resident of Business-Incubator, pre-accelerator, accelerator or independent existence on the Market.